Matična škola u Dugoj Poljani

   Dugopoljski kraj pripada jugo-zapadnom delu Srbije izmedju dve veće morfološke celine: visoravni Pešter i planina Golija i Ninaja.
   Osnivanje Duge Poljane prema dosadašnjim podacima datira u periodu VII i VIII veka. Prvi pisani dokument u kojem se pominje Duga Poljana jeste povelja Uroša I, koji je vladao 1243.-1276.godine.
   Nekada opština, danas je centar mesne zajednice u čijem sastavu su sela : Žitniće, Kamešnica, Draževiće, Žabren, Šare, Miliće, Crčevo, Brnjica i zaseoci Ljutaje, Petrovo Polje, Petine, Zabrđe, Lazine i Prijeke Njive.
   9.juna 1921.godine sud opšine Duga Poljana podneo je molbu za otvaranje škole u Dugoj Poljani. 11.novembra 1923.godine Ministarstvo prosvete na predlog školskog nadzornika za srez Sjenički, donosi odluku kojom se otvara osnovna škola u Dugoj Poljani.
   Zvanično, škola je počela sa radom školske 1924/1925.godine. Sadašnja zgrada škole podignuta je 1934.godine a dograđena i proširena 1986.god.
   Škola u Dugoj Poljani sa sadašnjom administrativnom i geografskom podelom i organizacijom rada osnovana je 31.jula 1962.godine, na sednici opštinskog vijeća i vijeća proizvođača u Sjenici. U sastavu današnje matične škole "Bratstvo-jedinstvo" Duga Poljana ulazi i pet područnih odeljenja u selima: Kamešnica, Draževoće, Žitniće, Žabren i Šare.

Područno odeljenje u Šarama

  Škola u Šarama je počela sa radom školske 1937/1938.godine u kući Veličković Jevta u Milićima, a prvi učitelj je bio Punišić Vitomir.
  "Po molbi mesnog školskog odbora u Dugoj Poljani, br.13 od 23.10.1937.godine, a na osnovu zakona o narodnim školama, zakonom Banske uprave i odluke Ministarstva prosvete...rešavam: 
 Da se državnoj narodnoj školi u Dugoj Poljani,srez sjenički, otvori i treće odeljenje sa sedištem u Šarama."
  Po oslobođenju nastava se održava u kući Ajdinović Halima u Šarama u neposrednoj blizini sadašnje školske zgrade. Prvi učitelj u Šarama 1945.godine bio je Knežević Slaviša iz Dragojlovića. U jesen 1946.god.škola je premeštena u kući Demirović Hasana i tada prvi put rade dva učitelja, 
 Sadašnja zgrada škole izgrađena je 1955.godine.

Područno odeljenje u Kamešnici

 U Kamešnici je škola osnovana i počela sa radom 1945.godine u kući Belja Hadžića (Jakupovića). Prvi učitelj bio je Osmo Kapetanović iz Sjenice. Školu je pohađalo 40 učenika.

 Na mestu današnje skole 1953.godine izgrađena je škola seoskim samodoprinosom. Imala je dve učionice, stan za učitelja i salu za fiskulturu, U novoj školi prvi učitelj bio je Miljko Urošević.

Područno odeljenje u Žitniću

  Škola u Žitniću je sa radom počela 1948.godine u kući Omera Nuhovića. Školu je pohađalo 30 učenika. Nova školska zgrada sagrađena je 1953.godine seoskim samodoprinosom a po nalogu sreskog odbora Saveta za prosvetu i kolturu iz Sjenice. Prvi učitelj je bio Biočanin Momčilo iz Brnjice, a stanovao je u kući Bogućanin Šefika.

 Današnja školska zgrada izgrađena je 2004.godine sredstvima međunarodne organizacije Mercy Corps i dobrovoljnim prilozima lokalne zajednice.